Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту 2019

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №279 від 28.02.2019, з метою формування знань і умінь дослідницької та проектної діяльності в сфері екологічного та енергетичного менеджменту, сприяння підвищенню рівня еколого-правової освіти студентів, розвитку екологічної культури в суспільстві, у березні-травні 2019 року відбудеться Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурсу проектів з екологічного та енергетичного менеджменту (далі – Конкурс).

Запорізький національний університет визначено базовим закладом вищої освіти з проведення Конкурсу. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут модернізації змісту освіти.

Витрати на відрядження учасників, керівників, членів оргкомітету і журі Конкурсу здійснюються за рахунок організацій та установ, у яких вони відповідно навчаються або працюють.


РЕГЛАМЕНТ 

Проведення Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проектів з екологічного та енергетичного менеджменту

І. Загальні засади

 1. Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту – змагання студентів у формі презентації та захисту проектів з екологічного та енергетичного менеджменту.
 2. Завдання Конкурсу:

активізація науково-дослідної роботи студентів у сфері екологічного та енергетичного менеджменту;

поширення інформації щодо екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і технологій енергозбереження;

формування  екологічної культури в суспільстві.

 1. Конкурс проводиться в три етапи:

І етап – до 20 квітня 2019 року у закладах вищої освіти відповідно до рішення вчених рад;

ІІ етап — до 10 травня 2019 року у базовому закладі вищої освіти;

ІІІ етап – фінальний 31 травня 2019 року у базовому закладі вищої освіти.

Офіційна мова Конкурсу: українська.

II. Порядок проведення Конкурсу

 1. Перший етап (попередня реєстрація) — з 11 березня до 20 квітня 2019 року: подання заявки на участь, проведення консультацій потенційних учасників Конкурсу.

Під час проведення першого етапу бажаючі взяти участь у Конкурсі  надсилають заявку на участь у Всеукраїнському студентському професійному творчому конкурсі проектів з екологічного та енергетичного менеджменту (додаток 1) та анотацію конкурсної роботи (додаток 2) до базового закладу вищої освіти, на електронну адресу оргкомітету Конкурсу ecoprojects_ZNU@ukr.net.

 1. Другий етап (заочний, відбірковий) – з 22 квітня до 10 травня 2019 року: подання конкурсних робіт до журі Конкурсу.

Під час проведення другого етапу учасники надсилають конкурсну роботу – проект (на титульній сторінці зазначити тільки шифр конкурсної роботи, вказаний у заявці на участь) та відгук наукового керівника (скановану версію документу з підписом, завіреним відділом кадрів) на електронну адресу: ecoprojects_ZNU@ukr.net.

Журі оцінює подані на Конкурс проекти і визначає учасників фінального етапу, кількість яких має становити не менш 50% від загальної кількості поданих проектів.

Результати другого відбіркового етапу Конкурсу повідомляються всім учасникам на електронну адресу зазначену під час реєстрації(в заявці учасника) не пізніше 17 травня 2019 року і розміщуються на сайті кафедри підприємництва менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету http://www.management-znu.in.ua.

Всім учасникам фінального етапу будуть надіслані офіційні листи на ЗВО, де навчаються учасники із запрошенням до участі у фіналі Конкурсу.

 1. Третій етап (фінальний 31 червня 2019 року, виставковий комплекс «Козак-Палац», м. Запоріжжя) – презентація та захист проектів, визначення та нагородження переможців.

IІІ. Вимоги до змісту та оформлення проектів, критерії оцінювання

 1. Програма Конкурсу включає розробку та захист проекту за такими тематичними напрямами:

— екологічний менеджмент;

—  енергетичний менеджмент;

— організаційно — економічні заходи  щодо безпечності довкілля;

— еколого — правова освіта.

 1. Проекти мають бути виконані учасниками Конкурсу самостійно під керівництвом наукового керівника — фахівця певної галузі науки (наукового або науково-педагогічного працівника навчального закладу, або наукової установи).
 2. Проект повинен бути актуальним, містити організаційне, економічне, правове рішення в сфері екологізації господарської діяльності людини та охорони довкілля. Об’єктом проекту можуть бути матеріальний об’єкт або процес. Проект обов’язково повинен мати практичне значення для господарюючого суб’єкту, та/або громади, та економіки в цілому. Впровадження проекту повинно давати позитивний еколого-економічний ефект.
 3. Обсяг проекту не повинен перевищувати 25 сторінок формату А4 (Times New Roman, 14; міжрядковий інтервал — 1,5; формат роботи − MS Word). Малюнки, таблиці та інші графічні зображення оформлюються окремим додатком.
 4. Під час презентації та захисту проекту учасник має представити: мету, завдання, методи дослідження; аналіз проблеми, що вирішується, опис отриманих результатів (таблиці, графіки, фотографії, малюнки тощо); висновки (доцільність, можливість використання, очікуваний еколого-економічний ефект).
 5. Захист проектів оцінюється за такими критеріями:

— актуальність проекту

— творчий підхід та наукова новизна дослідження

— наукова обґрунтованість дослідження

— методологічні підходи до ведення наукового дослідження

— презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу

— вміння вести науковий діалог, аргументованість висновків

— придатність проекту для практичного застосування.

ІV. Учасники Конкурсу

 1. У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра та PhD (далі – учасники).
 2. Учасники Конкурсу є відповідальними за достовірність інформації, поданої на розгляд журі, та гарантують авторство.
 3. Відносини засновників Конкурсу з його учасниками щодо використання об’єктів авторського або суміжних прав регулюються відповідно до чинного законодавства.

Учасники беруть участь у Конкурсі індивідуально або у складі команди, до якої входять не більше двох осіб.

V. Порядок визначення переможців

 1. Переможці Конкурсу визначаються журі в кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.
 2. Перше місце в кожній номінації присуджується учасникам, які набрали найбільшу кількість балів. Іншим учасникам присуджуються за кількістю набраних балів другі та треті місця відповідно.
 3. У разі рівної кількості балів перше місце у номінації присуджується учасникам, які набрали більше балів за критерієм «Актуальність проекту».
 4. Підсумки Конкурсу та перелік переможців затверджуються наказом МОН України.
 5. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І–ІІІ ступенів. Дипломи підписує Міністр освіти і науки України.
 6. Учасники фінального етапу Конкурсу та їх наукові керівники нагороджуються подяками та призами спонсорів.

Контакти оргкомітету Конкурсу: електронна адреса оргкомітету ecoprojects_ZNU@ukr.net ;телефони: 0612894115, 0955845824.

Відповідальна особа: Бухаріна Людмила Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Регламенту про Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту

(пункт 1 розділу 2)

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнському студентському професійному творчому конкурсі

проектів з екологічного та енергетичного менеджменту

 

 

 1. Назва проекту____________________________________________________
 2. Тематичний напрям проекту________________________________________
 3. Прізвище, ім’я, по батькові автора ___________________________________
 4. Найменування закладу вищої освіти _________________________________
 5. Освітній ступінь __________________________________________________
 6. Контактний телефон, електронна адреса _____________________________
 7. Шифр роботи (два слова)__________________________________________
 8. Науковий керівник _______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь та звання)

 

 

 

Додаток 2

до Регламенту про Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту

(пункт 1 розділу 2)

 

 

АНОТАЦІЯ

конкурсної роботи

 

 

Актуальність роботи  ……..

Об’єкт дослідження

Мета

Завдання

Науково-практична цінність

Ключові слова: (5 — 10 слів)

 

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *