Видання кафедри

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ» започатковується кафедрою підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету з метою досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної діяльності українських та зарубіжних учених і фахівців галузей управління та адміністрування, сучасного менеджменту, підприємництва та маркетингу.

Видання включено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук Категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата, та індексується провідними наукометричними базами даних: ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY, INDEX COPERNICUS, DOAJ, ERIH PLUS, СrossRef, GOOGLE SCHOLAR та іншими.

Запрошуємо до співпраці! Сайт видання:  https://management-journal.org.ua/index.php/journal