Всеукраїнський конкурс

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2021 року №313 «Про проведення Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проєктів з екологічного менеджменту в контексті кліматичних змін у березні-червні 2021 року»

https://drive.google.com/file/d/1-tGOIlmteNohkFiv5RMgI6f8xZ0M6dsR/view?usp=sharing

З радістю оголошуємо старт Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проєктів з екологічного менеджменту в контексті кліматичних змін, який проводиться в рамках традиційного
Еко-Форуму м.Запоріжжя.

Базовим закладом вищої освіти є Запорізький національний університет, організацію забезпечує кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики, факультету менеджменту ЗНУ.

Запрошуємо до участі авторів проєктів з відповідної тематики – студентів бакалаврського та магістерського рівнів ЗВО України.

Звертаємо Вашу увагу на регламент проведення конкурсу.

Чекаємо на цікаві проєкти!

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведення Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проєктів з екологічного менеджменту в контексті кліматичних змін

 

І. Загальні засади 

 1. Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проєктів з екологічного менеджменту в контексті кліматичних змін (далі — Конкурс) – змагання студентів у формі презентації та захисту проектів з екологічного менеджменту в контексті кліматичних змін. 
 2. Завдання Конкурсу: 
 • активізація науково-дослідної роботи студентів у сфері екологічного  менеджменту в контексті кліматичних змін;
 • поширення інформації щодо екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і технологій енергозбереження;
 • популярізації екоцентричного підходу в підприємництві;
 • формування  екологічної культури в суспільстві.
 1. Конкурс проводиться в три етапи:

І етап – до 18 квітня 2021 року у закладах вищої освіти;

ІІ етап — до 30 квітня 2021 року у базовому закладі вищої освіти;

ІІІ етап – фінальний  дата уточнюється у базовому закладі вищої освіти.

Офіційна мова Конкурсу: українська.   

II. Порядок проведення Конкурсу

 1. Під час проведення першого етапу бажаючі взяти участь у Конкурсі  заповнюють онлайн-форму заявки на участь https://forms.gle/4soiUxMBdMVJto1G6 та додають в заявку стислу анотацію конкурсної роботи – проєкту (зміст документів представлено у додатках 1, 2).  
 2. Під час проведення другого етапу учасники надсилають до базового закладу вищої освіти електронною поштою на емейл-адресу оргкомітету Конкурсу znu.ekokonkurs2021@gmail.com конкурсну роботу-проєкт (PDF формат) та відгук наукового керівника проєкту (скановану версію документу із завіреним підписом). Проєкти учасників проходять обов’язкову перевірку на авторську унікальність з використанням програмного продукту перевірки на плагіат Unicheck. Журі оцінює подані на Конкурс проєкти і визначає учасників фінального етапу, кількість яких має становити не менш 50% від кількості поданих проєктів.
 1. Третій етап (фінальний) – презентація та захист проєктів в онлайн-форматі, визначення та нагородження переможців. 
 2. Результати другого відбіркового етапу Конкурсу та запрошення до участі у фінальному етапі повідомляються всім учасникам листом на електронну адресу зазначену під час реєстрації  не пізніше 20 травня 2021 року і розміщуються на офіційному сайті Запорізького національного університету https://www.znu.edu.ua та сайті кафедри підприємництва менеджменту організацій та логістики ЗНУ  http://www.management-znu.in.ua.

 

IІІ. Критерії оцінювання проектів

 1. Програма Конкурсу включає розробку та захист проєктів за такими напрямами: 
 • екологічний менеджмент; 
 • енергетичний менеджмент; 
 • раціональні моделі споживання і виробництва;
 • організаційно – економічні заходи щодо безпечності довкілля;
 • забезпечення екологічної стійкості міст;
 • екоцентричний підхід в підприємництві;
 • правове забезпечення екологічної безпеки.

Проєкти мають бути виконані учасниками Конкурсу самостійно під керівництвом наукового керівника — фахівця  певної галузі науки (наукового або науково-педагогічного працівника навчального закладу, або наукової установи). Проєкт повинен бути актуальним, містити організаційне, економічне, технічне або правове рішення в сфері екологізації господарської діяльності людини  та охорони довкілля. Проєкт має представляти практичну цінність для господарюючого суб’єкту, громади, або економіки в цілому. Впровадження проєкту передбачає позитивний еколого-економічний ефект. 

Обсяг проєкту не повинен перевищувати 25 сторінок  формату А4 (Times New Roman, 14; міжрядковий інтервал — 1,5; формат роботи − MS Word). Малюнки, таблиці та інші графічні зображення оформлюються окремим додатком. 

 1. Інформація щодо деталей проведення Конкурсу та вимог до змісту та оформлення проєкту знаходиться на офіційному сайті базового вищого навчального закладу за посиланням: https://www.znu.edu.ua/ та сайті кафедри підприємництва менеджменту організацій та логістики ЗНУ http://www.management-znu.in.ua.

У разі виникнення питань звертатись на електронну адресу оргкомітету Конкурсу znu.ekokonkurs2021@gmail.com, або телефоном: 0612894115 — контактна особа, технічний секретар Конкурсу – Сіліна Дарія Сергіївна). 

 1. Учасникам фінального етапу під час презентації та захисту проєкту необхідно представити:
 • мету, завдання, методи дослідження; 
 • aналіз проблеми, що вирішується, опис отриманих результатів;
 • висновки (доцільність, можливість використання, очікуваний еколого-економічний ефект з урахуванням контексту впливу кліматичних змін). 
 1. Захист проектів оцінюється за такими критеріями:

1) актуальність проекту; 

2) творчий підхід та наукова новизна дослідження;

3) наукова обґрунтованість дослідження; 

4) методологічні підходи до ведення наукового дослідження;

5) презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу;

6) вміння вести науковий діалог, аргументованість висновків; 

7) придатність проекту для практичного застосування з урахуванням контексту впливу кліматичних змін.

 

ІV. Учасники Конкурсу

1.У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають освіту за освітнім рівнем бакалавра, магістра та доктора філософії (далі – учасники).

2.Учасники Конкурсу є відповідальними за достовірність інформації, поданої на розгляд журі, та гарантують авторство.
3.Відносини засновників Конкурсу з його учасниками щодо використання об’єктів авторського або суміжних прав регулюються відповідно до чинного законодавства. 


V. Порядок визначення  переможців

1.Переможці Конкурсу визначаються членами журі за результатами оцінювання відповідно до набраної ними суми балів.

2.У разі рівної кількості балів перше місце присуджується учасникам, які набрали більше балів за критерій «Придатність проекту для практичного застосування з урахуванням контексту впливу кліматичних змін». 

3.  Учасники фінального етапу Конкурсу та їх наукові керівники нагороджуються подяками та призами спонсорів.

 

Додаток 1

до Регламенту про Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проєктів з екологічного менеджменту

в контексті кліматичних змін (пункт 1 розділу 2)

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнському студентському професійному творчому конкурсі

проєктів з екологічного менеджменту в контексті кліматичних змін

(заповнюється виключно онлайн- форма за посиланням https://forms.gle/4soiUxMBdMVJto1G6)

 

 

 1. Назва проекту______________________________________________________
 2. Тематичний напрям проекту__________________________________________
 3. Прізвище, ім’я, по батькові автора _____________________________________
 4. Найменування закладу вищої освіти ___________________________________
 5. Освітній ступінь ____________________________________________________
 6. Контактний телефон, електронна адреса _______________________________
 7. Науковий керівник _________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь та звання)

 1. Шифр роботи (два слова)____________________________________________

 

 

Додаток 2

до Регламенту про Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проєктів з екологічного менеджменту

в контексті кліматичних змін (пункт 1 розділу 2)

АНОТАЦІЯ

конкурсної роботи

(файл додається в онлайн-форму заявки на участь)

 

 

Актуальність роботи  ……..

Об’єкт дослідження

Мета

Завдання

Науково-практична цінність

Ключові слова: (5 — 10 слів)