КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЛОГІСТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики здійснює підготовку студентів освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент готельного курортного та туристичного сервісу» «Логістика» та спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньою програмою «Підприємництво та комерційна логістика», «Агробізнес».

Кафедра була створена у 2003 році на факультеті менеджменту як кафедра галузевого менеджменту, у 2005 році – реорганізована у кафедру менеджменту організацій та логістики, та після відкриття нової спеціальності у 2016 році, кафедра отримала назву  «Кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики».

Кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Бухаріна Людмила Михайлівна, яка успішно впроваджує  стратегію розвитку кафедри, оновивши концепцію професійної підготовки студентів такими складовими  як: підприємництво, торгівля, біржова діяльність, комерційна логістика та менеджмент готельної, курортної, туристичної сфери.

На кафедрі працює 9 осіб, загальна кількість докторів та кандидатів наук складає 100% професорсько-викладацького складу кафедри. Штатні викладачі кафедри є висококваліфікованими фахівцями з менеджменту, економіки, логістики, маркетингу, більшість яких має практичний досвід роботи у виробничий сфері, в управлінні і підприємництві.

Тематичні напрями науково-дослідної роботи кафедри:

− «Стратегічне цілепокладання економічного розвитку регіону» (д.е.н., професор Бухаріна Л.М.);

− «Управління стратегічним маркетингом» (д.е.н., доцент Гуржій Н.М.);

− «Антикризове управління та енергозбереження» (к.е.н., доцент Шишкін В.О.);

Викладачі кафедри здійснюють науково-практичну діяльність спільно з Запорізькою торгово-промисловою палатою за Програмою підвищення конкурентоспроможності підприємств Запорізького регіону в умовах співробітництва з ЄС та співпрацює з Головним управлінням економіки Запорізької облдержадміністрації за Програмою розвитку підприємництва у Запорізькій області.

На запрошення кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики протягом останніх чотирьох років студентам факультету менеджменту читає  лекційний курс з фасилиті менеджменту доктор технічних наук, почесний професор ЗНУ Вольфганг Шмаль (Інститут фасилиті менеджменту, м. Берлін, Німеччина).

Сприяючи прагненню України до підготовки фахівців високого професійного рівня, який би відповідав вимогам Болонського процесу, кафедра готує конкурентоспроможних фахівців управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі у закладах освіти, науково-дослідних установах.

Активна співпраця кафедри з вітчизняним бізнес-середовищем дозволяє забезпечувати всіх студентів базами виробничих практик, а також сприяти працевлаштуванню кращих студентів.

Базами практики стають підприємства різної форми власності Запорізького регіону, України, зокрема: ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Запоріжжяобленерго»,  Запорізька торгово-промислова палата, Запорізькі філії провідних банків України.

Найбільш активні та цілеспрямовані студенти, які виявляють інтерес до дослідницької роботи, працюють у проблемних наукових гуртках, що діють на кафедрі підприємництва, менеджменту організацій та логістики.

Студенти кафедри неодноразово ставали переможцями всеукраїнських студентських олімпіад з «Менеджменту організацій» та «Логістики».

Серед пріоритетних напрямів міжнародної діяльності кафедри – участь у роботі молодіжного Європейського парламенту та співробітництво в рамках угоди між ЗНУ та університетом Дю Мен (Франція).

З 2015 року на кафедрі активно діє Центр інноваційного підприємництва та місцевого розвитку «МОЯ СПРАВА», діяльність якого спрямована на захист прав і свобод та задоволення суспільних інтересів у сфері розвитку молодіжного та соціального підприємництва у Запорізькому регіоні».

Авторитет і кваліфікація професорсько-викладацького складу кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, сучасні форми і методи організації навчання, раціональне впровадження теоретичних знань під час виконання  наукових робіт, поглиблене вивчення  двох іноземних мов дають можливість отримати глибокі знання, а також дозволяють використовувати міжнародні зв’язки кафедри, що забезпечує високий рівень фахової компетентності   і сприяє кар’єрному зростанню випускників  у майбутньому!