Горошкова Лідія Анатоліївна

Доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики

Д-р економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (14.02.2014 р.).

Тема дисертації: «Підвищення рівня економічної безпеки металургійної галузі в умовах сталого розвитку: теорія, методологія, практика»

Канд. фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Тема дисертації: «Вплив не стехіометрії на оптичні властивості кристалів титаната стронція» (31.10.1995 р.).

Вчене звання — доцент.

Академік Академії економічних наук України.

Почесний професор ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет”

Нагороджена медаллю ім. Григорія Сковороди – відомча нагорода ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет”

Вчений секретар наукової секцій Міністерства освіти і науки України 22 “Науки про Землю”

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при Приазовському державному технічному університеті (м.Маріуполь).

Член редколегій фахових видань України, що входять до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus:

  1. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія “Економічні науки”.
  2. Вісник Ужгородського національного університету. Серія “Економічні науки”.
  3. Теоретичні та практичні проблеми економіки та інтелектуальної власності

Сфера наукових інтересів: управління житлово-комунальним господарством, менеджмент нерухомості, логістика нерухомості, економіко-математичне моделювання економічних процесів

Автор двох патентів:

  1. Волков В.П., Горошкова Л.А. Спосіб прогнозування розвитку складних систем. — Пат. 82983 Україна, МПК (2013.01) G06Q90/00; G06Q10/06 (2012.01). № u 201301645; заявл. 11.02.2013 р.; опубл. 27.08.2013 р., Бюл. № 16.
  2. Волков В.П., Горошкова Л.А. Спосіб оцінки житлово-комунальних послуг. — Пат. 87905 Україна, МПК (2014.01) G06Q90/00; G06Q10/06 (2012.01). №u201310288; заявл. 21.08.2013 р.; опубл. 25.02.2014 р., Бюл. № 4.